תנאי שימוש ופרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות 

כללי 

 1. גולש יקר, האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 2. השימוש באתר זה www.tom-tao.com (להלן: "האתר"), על ידך, המשתמש (להלן: "המשתמש"), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן, שנקבעה ע"י "תום מור – רפואה סינית", ע.מ., 037080447, מרחוב האודם 13, הוד השרון. 
 3. האתר משמש כמקור למידע כללי וכחנות וירטואלית לממכר מוצרי רפואה סינית. האמור באתר אינו מהווה יעוץ טיפולי או רפואי ואין בו כדי להוות המלצה מותאמת אישית לרכישת מוצר כלשהו או לבצע טיפול או פעילות כלשהי. המוצרים באתר אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי. ההסתמכות על המידע המפורט להלן היא על אחריות המשתמש בלבד ומומלץ להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישת מוצר כלשהו. לקבלת מענה וייעוץ אישי בעניינכןאנא צרו עימנו קשר. 
 4.  גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווים חוזה מחייב בינך לבין האתר ולפיכךטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות להלן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי האתר, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.  
 5. האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעת בלעדי וללא הודעה מוקדמת. התנאים יכנסו לתקוף עם פרסומם, אולם כל שינוי במדיניות הפרטיות יחול אך ורק על שימוש באתר שנעשה לאחר השינוי כאמור. 
 6. שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל שאלות הנוגעות להרכב המוצרים, אופן השימוש, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו באתר, ניתן להפנות אלינו בעמוד צור הקשר באתר. 

 

רישום לאתר ומסירת מידע  

 1. בעת הרישום לאתר, המשתמש נדרש להעביר מידע אישי, כגון שם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל, בחירת סיסמא, מספר תעודת זהות, פרטי תשלום, והמוצרים אותם המשתמש מבקש לרכוש.   
 2. מובהר כי המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונו ובהסכמתו החופשיים. אולם, ללא מסירת הפרטים האמורים לא יוכל המשתמש להצטרף לאתר או לרכוש מוצרים באתר.  
 3. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש או על פי דין. במידע שמסר המשתמש, אף במצב "התחברות כאורח" וללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר,יעשה שימוש בהתאמה למדיניות פרטיות זו. 

 

השימוש במידע  

 1. השימוש במידע שיתקבל אודות המשתמש ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר לצרכים הבאים: לאפשר שימוש של המשתמש באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; לאפשר רכישת מוצרים באתר; פרסום מידע ותכנים באתר. 
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות של המשתמש, והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, האתר יהיה רשאי לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע שיווקי ופרסומי של האתר. המשתמש רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור באמצעים שיפורסמו במסר הפרסומי.  
 3. האתר מתעד באופן אוטומטי בשרתיו את כל המידע שנקלט מן הדפדפן של המשתמש ובכלל זאת את כתובת ה-IP, וכן את כל הדפים בהם ביקר המשתמש בעת גלישתו. בהסכמת המשתמש לתקנון ולמדיניות הפרטיות, המשתמש מביע הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי האתר לצרכים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש; לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים חוזרת באתר; למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר; משלוח חומר שיווקי או פרסומי למשתמש (בין על ידי האתר ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, אלא אם המשתמש יציין בכתב בפני האתר כי אינו מעוניין עוד במשלוח חומר שיווקי או פרסומי כאמור לעיל.  
 4.  על אף האמור לעיל, האתר יהיה רשאי לחשוף את המידע האישי אודות המשתמש (לרבות מידע שנמסר באמצעות הפניית שאלות לאתר), כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים: האתר קיבל את הסכמתו של המשתמש לחשוף מידע זה; חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים דרושה לשם אספקת השירותים. יודגש כי, לגורמים אלו תהא זכות שהינה מוגבלת להשתמש במידע זה למטרה שלשמה מעביר האתר את המידע, לרבות אספקת שירותשימוש ביישום, פלטפורמה או תוכנה וכדומה; כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים; במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לאתר המחייבת את חשיפת פרטי המשתמש; במקרה בו האתר תמצא כי פעולותיו של המשתמש מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין; במקרה שבו האתר תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות. 
 5. האתר נוקט באמצעי הזהירות ואבטחת המידע המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות הלקוחות. במקרים שאינם בשליטת האתר ו/או נובעים מכוח עליון, האתר לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 
 6. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו דרך פרטי יצירת הקשר באתר. בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.   

 

עוגיות (“Cookies“)  

 1. אתר זה משתמש בעוגיות (“Cookies”) – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר. יצוין כי עוגיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.  
 2. מעצם גלישתך באתר הנך מסכים לשימוש האתר בעוגיות.  
 3. האתר משתמש בעוגיות במסגרת האתר, בין היתר, על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר ועל מנת לתת שירות מהיר ולייעל את השימוש באתר.  
 4. כל משתמש רשאי ויכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלו כך שעוגיות לא יפעלו במחשב שלו. ראוי לציין כי שינוי הגדרה זו תספק למשתמש חווית משתמש ירודה או למנוע ממנו להשתמש בחלק מהשירותים באתר. 
 5. העוגיות הנמצאות בשימוש באתר זה הן מסוג – Google Analytics, Google Maps, Facebook Pixel. 

 

תכנים 

 1. האתר אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. האתר מבהיר בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות בלבד ולמען נוחות המשתמש ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תשובות, מדריכים, מחשבונים שונים או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או יישום כל המלצה ו/או תשובה ו/או חוות דעת והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.  באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-ידי האתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של האתר לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מרכישה דרכם ו/או מהסתמכות עליהם.   
 2. המידע הנמסר ביחס למוצרים באתר הוא המידע היחיד המאושר על ידי האתר בנוגע למוצרים השונים.   
 3. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי האתר (לרבות מדריכים, מאמרים, מפרטים, תשובות, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי האתר ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.   

 

כשרות להשתמש באתר  

 1. המשתמש רשאי לבצע הזמנות ורכישות באתר הוא מי שממלא במצטבר אחר התנאים להלן: להיות בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי וכן בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.  
 2. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי ולא מסחרי.  
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים ו/או לבטל את הרשמתם לאתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות.   

 

קניין רוחני  

 1. כל הזכויות בקניין רוחני ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פורמולות, נוסחאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע וסודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו/או המתייחסות אל המוצרים ו/או האתר ו/או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושו הבלעדי של תום מור, או של צד שלישי אשר הסמיך את האתר לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי ודינים נוספים 
 2. חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני, בלא אישור מראש ובכתב מהאתר 
 3. אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר בלא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.  
 4. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה. 
 5. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי האתר, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן:  
 6. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו. 
 7. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים 
 8. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.  
 9. שימוש באתר או בתוכן לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.  
 10. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על פי כל דין. 

 

 

מוצרים, מחירים ומלאי 

 1. כל המחירים מופיעים באתר על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. משלוח המוצרים יהיה בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט בתקנון זה.
 2. האתר אינו מתחייב להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.  
 3. האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.  
 4. האתר רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים ללא הגבלה, וכן להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים אלה, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת.  
 5. יש להישמע ולקרוא את הנחיות השימוש המופיעות על גבי כל המוצרים הנמכרים באתר. יובהר כי שימוש במוצרים הנמכרים בחנות האתר שלא בהתאם להוראות השימוש עשויים לגרום לתופעות לוואי שונות, לרבות אדמומיות, יובש, גירודים, קילופים, כוויות, אלרגיה, ולאתר לא תהא כל אחריות לגבי תופעות לוואי אלו.   
 6. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, עליו לפנות לאתר אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך.  

 

דמי משלוח 

עד 300 ש"ח: 30 ש"ח דמי משלוח

מעל 300 ש"ח: משלוח חינם

 

הזמנת מוצרים ומשלוחים 

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי משתמש אורח או רשום באמצעות מילוי טופס הרשמה והזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק, אחרת לא תוכל להבטיח האתר את מימוש ההזמנה.  
 2. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות תשלום ב-bit בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.  
 3. בעת הרשמה לאתר ולאחר ביצוע הזמנה דרך האתר, האתר שומר לעצמו את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו. 
 4. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.  
 5. הזמנה תחשב כנקלטה רק לאחר אישור התשלום מחברת האשראי. 
 6. אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה ויתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במצבים אלו האתר יודיע למשתמש על ביטול העסקה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לאתר על ידו.  
 7. האתר רשאי להציג או לשלוח למשתמש שהסכים לקבל תוכן שיווקי עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב– 1982. 
 8. האתר ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על המשתמש באתר לכתובת בישראל, שהוקלד בעת הזמנת המשלוח, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.  
 9. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).  
 10. במקרה שהמשתמש הסכים על איסוף עצמי והובלה יהיה זה על אחריותו הבלעדית לכל נזק שייגרם הן מהובלה והן מהרכבה לרבות האמור להלן, והוא פוטר בזאת את האתר מכל אחריות לכך 
 11. האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: כוח עליון לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע; מגיפה, סגר, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים; כל סיבה שאינה בשליטת האתר; כל סיבה הקשורה למבצע השליחות; יתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה ומדובר ביישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן.
 12. בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמש אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לבעל החשבון.  
 13. רכישה באתר זה מהווה הסכמה למתן ייפוי כח לבית המרקחת טריפוליום לקבלת מוצרים במשלוח.  

 

ביטולים והחזרות  

 1. כל משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). בהתאם לכך החזר כספי/זיכוי יינתן במידה והטובין יוחזרו לאתר באריזתם המקורית ובמידה ושלא נעשה בהם שימוש או לא ניזוקו. כל משתמש מודע כי יהיה עליו לשאת בעלויות המשלוח בכל סיבת ביטול שהיא. מובהר כי לא יהיה ניתן קבל זיכוי כספי בגין קורסים דיגיטליים לאחר שנרכשו וכן לא ניתן לבטל או לקבל החזר בגין קיטים וערכות נלוות לקורסים דיגיטליים.)  
 2. להסרת ספקות, מובהר כי החוק קובע שפרק הזמן לביטול הינו מיום קבלת התמורה ועד תום 14 ימים ובלבד שהמוצר נשאר באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש ולא נעשה לו נזק. מודגש כי לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ושוברי מתנה ובגין קורסים דיגיטליים וקיטים המתלווים אליהם.   
 3. האתר משקיע מאמצים רבים במארז חומרים הגלם והכנת חבילות לשילוח וכל זאת תוך הקפדה על נהלים מחמירים. כל המוצרים נשלחים במצב תקין ומושלם ולכן מובהר כי החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצע בו שימוש, כפופה לזכותה של האתר לתבוע את נזקיה בשל כך. האתר יהיה בעל שיקול הדעת הבלעדי למצבו של המוצר המוחזר.  
 4. החזרת פריט/ים יעשה או באמצעות דואר רשום לכתובת אשר תימסר למשתמש ע"י האתר או ע"י איסוף שליח מטעם האתר על חשבון המשתמש בלבד.   
 5. האתר יהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש באתר באופן תקין או במקרה של כוח עליון או אם המוצר אזל מהמלאי. 

 

הגבלת אחריות 

 1. עצם השימוש באתר הוא באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is), ללא כל אחריות והתחייבות מצד האתר. 
 2. האתר אינו מתחייב כי התוכן ו/או השירותים בו יהיו נקיים מתקלות, טעויות, כשלים, הפרעות (לרבות וירוס מחשב).  
 3. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. 
 4. האתר לא יישא בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי האתר ובין על ידי צדדים שלישיים; כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר; שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי האתר מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לאתר, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים.  
 5. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. 

 

 

הפרה ושיפוי  

 1. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.  
 2. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי 
 3. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את האתר או מי מטעמו, בכל מקרה שבו יפר את תנאי התקנון ו/או יפעל בקשר עם האתר, שירותיו ו/או התוכן בו בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה.  
 4. שיפוי ופיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לאתר או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. 

 

   

דין וסמכות שיפוט 

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל אביב יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.  

   

   

עגלת קניות

להתייעצות ורישום

דילוג לתוכן